Interní normy

Potřebujete správně a přesně aplikovat obecně závazné právní předpisy?

Nabízíme Vám naši zkušenost jejich tvůrců a administrátorů.

Poradíme, jak zajistit, aby byla dokumentace dlouhodobě použitelná, jak na tvorbu interních předpisů, případně pro Vás přímo zpracujeme například:

ORGANIZAČNÍ, MZDOVÉ A PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY:

 • Organizační řád  (včetně podpisového, tzv. autority limitation)
 • Pracovní řád
 • Kolektivní smlouva
 • Skartační řád
 • Vnitřní mzdový předpis
 • Prémiový řád
 • Pravidla pro spolupráci s odborovými orgány
 • Pravidla zaměstnavatele o ochraně osobních údajů
 • Pravidla pro sjednávání dohod o dočasném přidělení zaměstnanců s agenturami práce
 • Další interní pracovně právní předpisy zaměstnavatele:
  • o hromadném čerpání dovolené
  • ke zvýšení odstupného při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů
  • o postupu při vypořádání škody způsobené zaměstnancem
  • o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem
  • o poskytování penzijního připojištění se státním příspěvkem
  • pro zvýhodněný nákup zboží - výrobků zaměstnanci (personální nákup)
  • ke zvýšení odstupného
  • ke zkrácení pracovní doby
  • K zápočtu doby očisty do pracovní doby
  • k prodloužení dovolené
  • k nárokům při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu
  • k nárokům při důležitých osobních překážkách v práci
  • k nárokům při prostojích a při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
  • k nárokům na náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
  • ke stravování zaměstnanců
  • k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace
  • o poskytování cestovních náhrad
  • o používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
  • k provozu dopravních prostředků
  • o postupu při odškodňování pracovních úrazů
  • o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání
  • o ochraně věcí odložených zaměstnanci při plnění pracovních úkolů
  • o práci přesčas a o pracovní pohotovosti
  • o poskytování dovolené
  • pro uplatnění konta pracovní doby
 • Metodický pokyn – osobní prohlídky zaměstnanců
 • Postup provádění zkoušek na alkohol a jiné návykové látky
 • Směrnice o postupu při  provádění  kontrol  dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 dnů  dočasné pracovní neschopnosti
 • Vnitřní předpis pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
 • Jak zajistit, aby byla dokumentace dlouhodobě použitelná

VNITŘNÍ ÚČETNÍ PŘEDPISY:

 • Statut účetní jednotky
 • Zásady pro tvorbu a čerpání opravných položek
 • Režim statutárních fondů
 • Plán inventarizací
 • Harmonogram účetní závěrky
 • Pravidla pro vnitropodnikové účetnictví
 • Systém zpracování účetnictví
 • Oběh účetních dokladů
 • Dlouhodobý majetek a jeho evidence
 • Zásoby a jejich evidence
 • Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů
 • Zásady pro tvorbu dohadných položek
 • Evidence valutových a devizových operací
 • Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv
 • Zásady vedení pokladny
 • Pracovní cesty a cestovní náhrady
 • Stravování zaměstnanců
 • Používání osobních ochranných pracovních prostředků
 • Cenné papíry a podíly
 • Oceňování majetku a závazků
 • Drobný majetek a jeho evidence
 • Daň z přidané hodnoty – zálohy
 • Daň z přidané hodnoty – EU
 • Dobropisy, vrubopisy, slevy a jiná finanční zvýhodnění
 • Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci
 • Jak zajistit, aby byla dokumentace dlouhodobě použitelná

 

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE:

 • Požární ochrana
 • Pomůcka pro práci s vyhláškou č. 23/2008 Sb.
 • Požární řád pro plynovou kotelnu
 • Požární poplachová směrnice
 • Řád ohlašovny požárů
 • Příkaz ke svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření
 • Záznam měření koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachu se vzduchem
 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím
 • Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele k prokazování zdravotní způsobilosti k výkonu práce
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušování
 • Záznam o provedeném školení požární ochrany v místech svařování
 • Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provádění pravidelných revizí elektrických zařízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz elektrických zařízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za řízení provozu údržby elektrických zařízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění údržby elektrických zařízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění pravidelných kontrol a elektrických zařízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci těhotných žen, kojících žen, matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků