Prezentace pro ECHO


Praktické aspekty nového občanského zákoníku pro podnikatele

 

JUDr. Alois Dvořák

Hotel Harmony Špindlerův Mlýn 5.X. 2013

 

Revoluce v právu? No, spíše právní převrat.....

■  1. 1. 2014 vstoupí v účinnost nový OZ (z. č. 89/2012 Sb.)

■  3081 paragrafů

■  Diskontinuita

■  Co by měl vědět každý?

■  Co by měl vědět podnikatel?

■  Jaké budou náklady NOZ pro můj podnik - závod?

 

 

Co by měl každý vědět?

Trocha informací údajů nikoho nezabije

Co se změní, co bude nové

■  Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

■  Doprovodný zákon k NOZ: terminologicky zpřesňuje a upravuje cca 70 právních předpisů

■  Nový rejstříkový zákon

■  Předpisy upravující výkon notářské činnosti

■  Daňové předpisy

■  Občanský soudní řád (zákon o některých zvláštních řízeních soudních)

 

 

Co se zruší (celkem 238 předpisů)

■    Občanský zákoník (z. č. 40/1964 Sb.)

■    Obchodní zákoník (z. č. 513/1991 Sb.) => zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

■    Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (z. č. 116/1990 Sb.)

■    Zákon o vlastnictví bytů (z. č. 72/1994 Sb.)

■    Zákon o rodině (z. č. 94/1963 Sb.)

■    Zákon o sdružování občanů (z. č. 83/1990 Sb.)

■    Zákon o nadacích a nadačních fondech

■    Zákon o obecně prospěšných společnostech (z. č. 248/1995 Sb.)

■    Zákon o cenných papírech (z. č. 591/1992 Sb.)

■    Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (z. č. 59/1998 Sb.)

■    Zákon o pojistné smlouvě (z. č. 37/2004 Sb. - část první a druhá)

■    Atd.

 

Co se nezmění

■   Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.)

■   Zákony týkající se duševního a průmyslového vlastnictví

■   Speciální regulace některých CP (č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový)

■   Speciální předpisy pro vybrané právnické osoby (např. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, č. 21/1992 Sb., o bankách)

■   Předpisy se silným či převažujícím veřejnoprávním prvkem (č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, č. 26/2000 Sb., o dražbách)

■   Zákon o registrovaném partnerství (č. 115/2006 Sb.)

 

Důvody, jazyk

■  Odstranění vad současného soukromého práva (různé právní režimy, roztříštěnost, nerozvinutost, jiné důrazy, tradiční pojmy)

■  Návrat k předchozím demokratickým tradicím, návrh OZ z roku 1937, ten čerpal z ABGB (1811)

■  Tradiční vyjadřování (je povinen - vykoná, zaplatí, doručí, apod; je oprávněn - může, má právo, apod., vyhýbá se cizím slovům, např.: informace - sdělení nebo údaj)

 

Pojmy

*     Právní úkon - právní jednání

*     Účastník - osoba

 

■   Způsobilost k právním úkonům - svéprávnost

■   Podnik - závod

■   Návrh na uzavření smlouvy - nabídka

■   Závazek - širší pojetí v NOZ, jinak dluh

 


Základní zásady

 

NOZ upravuje soukromé právo osob upravující vzájemná práva a povinnosti

 

-  uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného

■   Zásadní dispozitivnost ustanovení NOZ, nezakazuje-li to zákon výslovně

= formulace „zakazuje se", příp. stanovením neplatnosti ujednání v rozporu s ustanovením zákona

■   Zakázána ujednání porušující:

 

-     dobré mravy

-     veřejný pořádek

-     právo týkající se postavení osob (včetně práva na ochranu osobnosti)

 

 

Základní zásady 2

vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká

nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží

každý má povinnost jednat v právním styku poctivě

nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu, ani těžit z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu

zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany

 

 

Co je obsahem NOZ?

Obecná část (§§1 - 654): Předmět úpravy, osoby, právní zastoupení, věci, právní skutečnosti, podnikání

Rodinné právo (§§ 655 - 975)

Absolutní majetková práva (§§ 976 - 1720): Držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správa cizího majetku, dědické právo

Relativní majetková práva (§§ 1721 - 3014): Vznik závazků, obsah, zajištění a zánik, jednotlivé smluvní typy, závazky z deliktů a závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení a nepřikázané jednatelství)

Společná přechodná závěrečná (§§ 3015 - 3081)

 

 

Zásady závazkového práva

AUTONOMIE VŮLE

■ Ustanovení o smluvním právu jsou zásadně dispozitivní

■ Méně přísná pravidla pro vznik, změnu i zánik závazků

■    Zásada bezformálnosti (dle § 559 si každý může pro právní jednání zvolit libovolnou formu, pokud jej v tomto směru neomezuje zákon nebo ujednání s druhou stranou)

■    Právní jednání je třeba v pochybnostech pokládat spíše za platné než neplatné

Ochrana slabší smluvní strany

 

 

Co by měl vědět každý podnikatel?

■  Právnické osoby (§§ 118- 209)

■  Tři typy právnických osob:

■    I. Korporace (členové nebo společníci - spolky a obchodní společnosti).

■    II. Fundace (podstatou je fundus = majetkový základ -nadace a nadační fondy)

■    III. Ústavy (mají propojenou osobní i majetkovou složku -dříve obecně prospěšné společnosti)

 

 

Zákon o obchodních korporacích

■   90/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014

■      Jednatelé a členové představenstva odpovídají za to, že obsah stanov či společenské smlouvy bude nejpozději k 30. červnu 2014 v souladu s nově platným právním řádem

■   Kogentní normy ZOK platí od 1. 1. 2014!

■      Smlouvy o výkonu funkce jednatelů, členů představenstva, dozorčích rad, atd. Jestliže nebude výše odměny stanovena, je výkon funkce po 1. 6. 2014 tomto datu bezplatný.

■   Souběh funkcí není řešen

■   Nově lze založit s.r.o. s minimální výší vkladu 1 Kč

■      Všechny akciové společnosti jsou povinny mít vlastní internetové stránky a používat je ke svolání valné hromady, informování vlastníků prioritních akcií, uveřejnění účetní závěrky a dalším korporátním úkonům!

 

Zákon o obchodních korporacích 2

■    Je zpřísněna odpovědnost pro prokuristu, jednatele, člena představenstva, atd., při porušení péče řádného hospodáře (obrácené důkazní břemeno).

■    Dále je zpřísněna odpovědnost člena orgánu obchodní korporace (a to i bývalého!) v případě prohlášení úpadku (insolvence). Přispěji-li k úpadku , mám povinnost vydat prospěch za poslední 2 roky před úpadkem nebo poskytnout peněžitou náhradu popř. vznik ručení za splnění povinnosti korporace.

 

Jednání za právnickou osobu

■ Právnická osoba nemůže sama jednat - má zástupce

■ Člen statutárního orgánu zastupuje PO ve všech záležitostech (není-li stanoveno jinak)

■ PO zastupují zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci, přičemž rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti

■ Opatrovník jmenovaný soudem

 

Předsmluvní odpovědnost

■  Strana zahájí jednání o smlouvě nebo v něm pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít -> odpovědnost za to, že smlouvu neuzavře

■  Strany při jednání o smlouvě dospějí do fáze, kdy se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobně, a jedna strana jednání bez spravedlivého důvodu ukončí, jedná nepoctivě -> nahradí druhé straně škodu (odpovídající ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech)

 

Důsledky vadně uzavřených smluv

Právní jednání je třeba v pochybnostech pokládat spíše za platné než neplatné

■ zhojení zdánlivé smlouvy v případě dodatečného vyjasnění projevu vůle (§ 553).

■ nemožnost dovolávat se neplatnosti smlouvy pro nedodržení její formy, pokud již bylo plněno (§ 582)

 

Změna existující smlouvy

■ I po uzavření smlouvy se druhá strana může dovolat změny smlouvy, a to:

-    zrušení smlouvy, pokud je plnění pro ni extrémně nevýhodné (předražené/příliš levné)

-    nového jednání o smlouvě, pokud se podstatně změnily okolnosti uzavření smlouvy a došlo tím ke znevýhodnění jedné strany.

 

Další novinky

■   Promlčení - délka sjednocena na 3 roky, lze upravit smluvně

■   Superficies solo cedit - Stavba se stává součástí pozemku (platí přechodná ustanovení)

■   Modifikované přijetí nabídky - přijetí s odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, a navrhovatel je neodmítne

■   Všeobecné obchodní podmínky - §§ 1751 - 1753, nestačí jejich vystavení nebo vyložení, neúčinnost těch ustanovení VOP, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, ledaže je výslovně přijala

■   Širší způsoby zajištění závazků

 

Co dělat a kolik nás to bude stát?

■  Prověření společenských smluv a stanov, úprava podle ZOK

■    Úprava standardních smluv (vlastní formulace tam, kde NOZ nevyhovuje našim zájmům, využití nových ustanovení NOZ, formální úpravy)

■    Úprava procesů a školení zaměstnanců (např. v kontraktaci, vyjednávání a komunikaci)

■  Zaplatíme tisíce až desetitisíce Kč, i více

 

NOZ - Alea iacta est

Přeji stabilitu zákonů a rychlé soudy (využívejte výhod mediace a rozhodčího řízení!)

alois.dvorak@akad.cz